Wat doet Echoes

Inhoud

Missie van Echoes Online

Echoes Online is het expertisecentrum voor online empowerment en psychosociale preventie na schokkende gebeurtenissen. Echoes Online ontwikkelt kennis over psychosociale preventie na schokkende gebeurtenissen en maakt deze kennis toegankelijk op internet. In samenwerking met andere organisaties ontwikkelt Echoes Online portals voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor veteranen, medewerkers van de politie, verkeersslachtoffers, cliënten van Slachtofferhulp Nederland en medewerkers van bedrijven die een hoog risico lopen op (gewelds)incidenten.
Echoes Online is partner in Arq Pychotrauma Expert Groep.

Doelstellingen van Stichting Echoes Online

 • Internationaal bevorderen van online mogelijkheden voor het bieden van empowerment en psychosociale ondersteuning aan getroffenen van vervolging, oorlog, terreur en geweld. Onder geweld wordt hier verstaan: (natuur)rampen, rellen, gijzelingen, aanslagen, beroepsgerelateerde problematiek, marteling, ongevallen, seksueel geweld en andere schokkende gebeurtenissen.
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling van deze vorm van empowerment en psychosociale ondersteuning.
 • Zorg dragen voor een businessmodel voor bovenstaande.

Ontstaansgeschiedenis van Echoes Online

Echoes Online is opgericht in januari 2010. De geschiedenis begint met de inrichting van een website n.a.v de Tsunami begin 2004, www.tisei.org. De reacties op deze website waren enthousiast en het idee werd geboren om de opgedane kennis ook in te zetten voor toekomstige schokkende gebeurtenissen. Eind 2007 lukte het financiering te krijgen via SASS en Fonds Slachtofferhulp Nederland, voor een project in samenwerking het Trimbos Instituut. In 2008 is de website deschokteboven.nl ontwikkeld. Eind 2009 werd Arq Psychotrauma Expert Groep één van de winnaars van de 12de prijsvraag "Maatschappelijke Sectoren & ICT". Om de continuïteit te kunnen waarborgen na afloop van het M&ICT project heeft Arq Psychotrauma Expert Groep de uitvoering van het project ondergebracht bij Stichting Echoes Online.

Werkwijze Echoes Online

Echoes Online werkt per portal samen met partners uit het veld. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een specifieke samenwerkingsovereenkomst. Echoes Online en de betreffende partner(s) hebben, middels dit contract, het intellectueel eigendom van de specifieke portal. Echoes Online is daarbij verantwoordelijke voor de inhoud van het psychosociaal empowerment, de diagnosestelling en het behandeladvies. Dit houdt in dat deze inhoud alleen in overleg en onder verantwoordelijkheid van Echoes Online veranderd kan worden. De contractanten zijn zelf verantwoordelijk voor de specifieke doelgroepkennis en de look & feel van de portal.

Businessmodel Echoes Online

In het businessmodel wordt een onderscheid gemaakt tussen de M&ICT projectfase (tot medio 2012) en de fase daarna.
De totale kosten voor het project, over een periode van tweeënhalf jaar, zijn €1.300.000. In het kader van het M&ICT project is een bedrag van €650.000 toegekend. Dit wordt door de vier samenwerkende partijen met de inzet van eigen mensen verdubbeld.

In de projectaanvraag wordt uiteengezet waaraan het projectgeld besteed wordt. In grote lijnen komt het er op neer dat alle out-of-pocket uitgaven vanuit de subsidie worden betaald. Naast de verschillende partnetrs uit het veld wordt er binnen het project door vier partijen samengewerkt. Deze vier partijen krijgen subsidie voor 50% van de ingezette uren van de (deel)projectleiders. De partners/veldpartijen zoals MGGZ, Veteraneninstituut, Politieacademie, aan wie de portals feitelijk ten goede komen, nemen de inbreng van de uren voor eigen rekening.

In een samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken en financiën geregeld tussen de veldpartijen/partners en Echoes Online na afloop van het M&ICT project. Partners/veldpartijen hebben dan zelf de verantwoordelijkheid de portal te hosten. Echoes online draagt inhoudelijk bij door onder meer:

 • het toepassen van nieuwe internetmogelijkheden
 • de doorontwikkeling van het begrip psychosociaal empowerment
 • het zo nodig aanpassen van de diagnose instrumenten en/of interventies
 • het functioneren van de adviesraad

Arq Psychotrauma Expert Groep draagt bij door de systematische evaluatie van de via Echoes Online verkregen data voor haar rekening te nemen.

De kosten van de technische ontwikkeling zijn onderdeel van het M&ICT project en komen daarom niet terug in de samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt wel afgesproken dat er een jaarlijkse vergoeding wordt geleverd aan stichting Echoes Online voor de te leveren bijdragen aan de portal. Echoes Online publiceert jaarlijks een digitaal jaarverslag met een verantwoording van haar activiteiten, inkomsten en uitgaven in het algemeen en van de specifieke websites in het bijzonder.

Portals die nu beschikbaar zijn

Er wordt op dit moment aan de volgende doelgroepen portals gewerkt:

 • beroepsgerelateerde getroffenen
 • professionals

Op de verschillende portals zijn onder meer de volgende zaken te vinden:

 • informatie over klachten na een schokkende gebeurtenis
 • testen, met daaraan gekoppeld een advies
 • forum om in contact te komen met lotgenoten

De organisatie van Echoes Online

Echoes Online is een partner binnen Arq Psychotrauma Expert Groep en kent als organen:

 • Raad van Bestuur: drs. Jan Wilke Reerds MBA (voorzitter) en drs. Jan Schaart MHA (lid)
 • Raad van Toezicht: Prof. mr. Erik Jurgens (voorzitter), mr. Aiso Lijcklama à Nijeholt, drs. Jules Kortenhorst MBA en mevrouw Jacqueline Le Grand–van den Bogaard.
 • Adviesraad, deze bestaat uit leden met als achtergrond: voormalige getroffenen, E-Mental Health expertise, Slachtofferhulp Nederland, professionals (psycholoog/onderzoeker, chirurg), Fonds Slachtofferhulp en communicatie experts Bekijk hier wie de leden van de adviesraad Echoes Online zijn.
 • Stuurgroep, verantwoordelijk voor het beleid van de onderscheiden webportals: Corné Versluis projectleider Echoes Online, Twan Driesen , verantwoordelijk voor de politie portal, Twan Driesen, verantwoordelijk voor de veteranen portal, Juul Gouweloos, verantwoordelijk voor de beroepsgerelateerde portal, Marcella Pommee, verantwoordelijk voor de portal voor professionals, Jan Schaart, verantwoordelijk voor het certificeringproject en het project eenduidige diagnostiek, Rob Sandermann, werkzaam bij Slachtofferhulp Nederland, verantwoordelijk voor de portal burger getroffenen.

Bekijk het organogram van onze organisatie

Projecten onder constructie

Naast de verschillende doelgroepenportals wordt door Echoes Online aan meerdere projecten gewerkt, zoals:

 • Sociale kaart van alle psychotrauma hulpverleners en organisaties
 • Certificering voor individuele psychotrauma hulpverleners, i.s.m. de NtVP
 • Kwaliteitscertificaat voor online psychotrauma zorgaanbieders
 • Eenduidige diagnostiek, een project om tot eenduidige psychotrauma diagnostiek te komen, in samenwerking met het Trimbos Instituut
 • Indicatierichtlijn psychotrauma behandeling, welke behandeling wordt bij welke klachten toegepast.